Thấy gì qua thực trạng nạo hút thai và công tác kế hoạch hóa gia đình hiện nay.

17/12/2020

Đặng Hà Phương

Nguyễn Thanh Liêm:

Tóm tắt: Bài viết chủ yếu dựa trên các số liệu về nạo hút thu được qua các cuộc điều tra ở Việt Nam. Trên bình diện toàn quốc, nạo hút thai có xu hướng gia tăng theo thời gian tuy nhiên tốc độ gia tăng lại không đồng đều giữa các nhóm tuổi nhất là trong năm năm trở lại đây (thời điểm của bài viết). Tỷ lệ nạo hút gia tăng là một chỉ báo phản ánh nhu cầu sinh đẻ đang giảm xuống trên bình diện toàn quốc trong khi các phương tiện và dịch vụ tránh thai chưa đủ sức đáp ứng một cách có hiệu quả nhu cầu xã hội đối với kế hoạch hóa gia đình. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở cấp cơ sở mang đậm nét của sản xuất nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Những bất cập trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình không thuần túy mang tính kỹ thuật và việc tháo gỡ không chỉ đơn giản bằng các biện pháp chuyên môn mà điều kiện tiên quyết ở đây là cần có những thay đổi trong hoạt động bộ máy và cơ chế quản lý, thực hiện.

Tải bài viết