Những yếu tố văn hóa-xã hội ảnh hưởng tới việc tiếp nhận hiệu quả chương trình truyền thông dân số của phụ nữ dân tộc thiểu số ở một số xã miền núi phía Bắc

17/12/2020

Nguyễn Thị Vân Anh

Tóm tắt: Thông qua kết quả của cuộc điều tra xã hội học về kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản của 6 dân tộc thiểu số do Viện Xã hội học tiến hành năm 1997, bài viết tìm hiểu những yếu tố văn hóa xã hội có tác động tới việc tiếp nhận những thông tin, kiến thức của chương trình  TGT (thông tin-giáo dục-truyền thông) của 2 nhóm dân tộc thiểu số tại hai xã: một xã với dân tộc H’Mông và Thái đen hiện nay vẫn còn duy trì mức sinh cao và một xã với dân tộc Tày và Dao đã có sự thay đổi đáng kể về chuẩn mực sinh. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thói quen, điều kiện giao lưu, giao tiếp xã hội, khả năng tiếp thu thông tin và kiến thức có vai trò quan trọng trong việc mang lại những thái độ tích cực về qui mô gia đình nhỏ ở dân tộc Tày trong khi những điều kiện trên rất hạn chế cho người H’Mông (và một phần cho người Thái), dường như chưa thể làm thay đổi được chuẩn mực sinh cao trong cộng đồng các dân tộc này. Bên cạnh đó, bài viết đã chỉ ra những yếu tố rào cản cho việc tiếp nhận thông tin về kế hoạch hóa gia đình bao gồm: hạn chế của kênh truyền thông đại chúng, trình độ văn hóa thấp, không thông thạo tiếng phổ thông, lối sống tách biệt, tâm lý e ngại khi nói đến chuyện riêng tư, ít có thời gian rỗi. Bài viết cũng chỉ ra hoạt động TGT đóng một vai trò chủ chốt trong định hướng thái độ của người dân, do đó cần phải có những cải thiện về nội dung và phương thức truyền thông, nhất là cần tính toán đến những rào cản/đặc thù văn hóa của mỗi dân tộc

Tải bài tập