Những đặc điểm nhân khẩu và kinh tế xã hội của các nhóm dân tộc thiểu số: Mường, H'Mông, Dao và Gia Rai ở Việt Nam

17/12/2020

Vũ Tuấn Huy

Tóm tắt: Dựa trên số liệu cuộc điều tra dân số năm 1989 ở và một số nghiên cứu gần đây, bài viết tổng quan các đặc điểm về nhân khẩu học và kinh tế xã hội của bốn nhóm dân tộc thiểu số là Mường, H'Mông, Dao và Gia Rai ở Việt Nam. Bài viết mô tả những đặc điểm về quá trình phân bố dân cư, về lịch sử, phong tục tập quán, hôn nhân và gia đình của bốn nhóm dân tộc thiểu số này. Trên sơ cở phân tích mức sinh và mức chết, bài viết rút ra mô hình sinh đẻ và tử vong đặc thù của bốn nhóm dân tộc này trong sự liên hệ  với những yếu tố kinh tế xã hội như việc làm, thu nhập, ý tế, giáo dục.

Tải bài viết