Phương pháp đánh giá nhanh và đánh giá có nông dân tham gia trong nghiên cứu nông thôn

16/12/2020

Đỗ Thiên Kính

Tóm tắt: Bài viết đã chỉ ra rằng sở dĩ xuất hiện phương pháp Đánh giá nhanh nông thôn (Rapid Rural Appraisal - RRA) và Đánh giá nông thôn có nông dân tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA) là do những hạn chế của cách nghiên cứu truyền thống không tận dụng được những thông tin, sáng kiến, giải pháp của dân chúng cho nghiên cứu cũng như chưa tính đến lợi ích của dân chúng một cách hợp lý. Trong quá trình phát triển của hai phương pháp này, hai phương pháp này đã kết hợp với nhau và trong phương pháp nọ có chứa “một phần” phương pháp kia. Chính vì vậy, RRA hay PRA là một khái niệm chỉ sự đánh giá nông thôn nhanh có sự tham dự, mục đích để tạo khả năng cho dân chúng địa phương được chia sẻ và nâng cao kiến thức của họ về cuộc sống, và để phân tích các điều kiện nhằm tạo cho họ khả năng lập kế hoạch và hành động.

Trong bài viết, tác giả đã trình bày triết lý của RRA, các phương pháp cụ thể (xem xét dữ liệu phụ, quan sát trực tiếp, phỏng vấn không chính thức, xếp mức độ khá giả, hỏi chuyện và mô tả chân dung, phương pháp lập biểu đồ, hội thảo với nông dân, viết báo cáo tại chỗ) và các loại dạng RRA theo thứ tự thực hiện (thăm dò, theo chủ đề, tham gia, giám sát).

Tải bài viết