Vấn đề giáo dục phổ thông qua khảo sát một số xã ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

16/12/2020

Nguyễn Thị Văn

Tóm tắt: Chủ yếu phân tích các số liệu của Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 1994 và các cuộc khảo sát của Viện Xã hội học tại Thái Bình (năm 1995), Hải Dương (năm 1996), tác giả đã chỉ ra những tiến bộ đáng kể về tình hình phổ cập giáo dục, nhất là cấp I. Bên cạnh đó, tác giả đã cho thấy những trở ngại và khó khăn trong khả năng phát triển học vấn của con em nông dân ở đồng bằng sông Hồng khi mà phần lớn dân cư có mức thu nhập thấp. Vấn đề chi phí cho con cái đi học, nhất là học lên các cấp cao hơn là một gánh nặng quá sức đối với nhiều gia đình nông dân. Với tình hình giáo dục này, tác giả cho rằng vấn đề chất lượng lao động trong tương lai sẽ là một vấn đề đáng báo động trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Tải bài viết