Qua một khảo sát gần đây, thử nhận xét về thái độ và nhu cầu của các nhóm chủ hộ gia đình nông thôn đối với việc lựa chọn trưởng thôn

16/12/2020

Phạm Liên Kết

Tóm tắt: Tác giả bài viết đã dựa vào việc phân loại theo nghề nghiệp các nhóm chủ hộ gia đình nông thôn để xem xét thái độ và nhu cầu của trong việc lựa chọn trưởng thôn. Ba nhóm chủ hộ thuần nông, tiểu thủ công nghiệp và nhóm dịch vụ khi nhận xét, đánh giá về trưởng thôn có những điểm tương đồng và khác biệt. Nếu tách riêng từng nhóm thì người trưởng thôn sẽ được lựa chọn theo nhu cầu và tiêu chuẩn của từng nhóm. Do vậy, tác giả bài viết cho rằng khi bầu hay cử trưởng thôn cần có sự xem xét, chú ý đến nhóm đại diện chủ yếu và đặc điểm kinh tế - xã hội, văn hóa, nghề nghiệp của từng loại làng xã.

Tải bài viết