Phát triển ngành nghề ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

16/12/2020

Phạm Xuân Đại

Tóm tắt: Bài viết tập trung lý giải thực trạng các ngành nghề thủ công làng xã ở Bắc Bộ qua các vấn đề liên quan đến dân số, lao động, việc làm. Dân số tăng, diện tích đất canh tác hạn chế khiến người nông dân phải di cư nhằm khai khẩn vùng đất canh tác ở trung dung miền núi và đất đồi ven biển, hoặc di cư ra thành phố tìm kiếm việc làm ngoài nông nghiệp để bổ sung thu nhập. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra một số cản trở cho việc phát triển ngành nghề ở khu vực đồng bằng. Trước tiên, đó là thị trường tiêu thụ nhỏ bé, sức mua kém dẫn đến các hộ gia đình ở nông thôn luôn gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai là vốn, nguồn vốn của các hộ gia đình nông dân chủ yếu hiện nay vẫn dựa vào thu nhập từ nông nghiệp và các ngành nghề, như vậy nảy sinh một vòng luẩn quẩn thiếu vốn dẫn đến thiếu thị trường, mà thiếu thị trường thì hạn chế sản xuất, thiếu vốn. Thứ ba liên quan đến nguyên vật liệu sản xuất, phần lớn dựa vào nguồn tài nguyên tự nhiên nên phụ thuộc vào thiên nhiên. Mặt khác, việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên và công nghệ chế biến đơn giản kéo theo sự đe dọa với môi trường ở cả cấp quốc gia lẫn địa phương. Cuối cùng, bài viết chỉ ra sự lan tỏa của các ngành nghề ở nông thôn còn hạn chế do phương thức dạy nghề, truyền nghề một cách trực tiếp, công việc viết sách, mở trường còn xa lạ.

Tải bài viết