Tác động của đổi mới kinh tế tới nhu cầu phát triển cộng đồng ở nông thôn

16/12/2020

Nguyễn Xuân Nguyên

Tóm tắt: Bài viết đã chỉ ra những thành quả trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn kể từ 10 năm Đổi mới. Đó là sản xuất lương thực tăng mạnh, các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển rộng rãi, các chính sách tự do hóa đã khuyến khích các hộ gia đình nông thôn phát huy tính chủ động, sáng tạo trong phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tác giả đã chỉ ra vấn đề phát triển cộng đồng nông thôn kiểu mới trên cơ sở một xã hội nông nghiệp truyền thống với các đơn vị cơ sở thôn, bản đã phá vỡ môi trường sống nông nghiệp về nhiều mặt gây ra các hậu quả như: ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước, tiếng ồn, thay đổi không gian sinh hoạt trong cộng đồng,…Từ đó để phát triển nông thôn trong giai đoạn mới cần có cách tiếp cận tổng thể, có tính tới nhu cầu phát triển dài hạn và có sức thu hút tham gia của toàn bộ cộng đồng.

Tải bài viết