Kinh tế nông thôn - một số ghi nhận về những mối quan hệ xã hội và nghiên cứu xã hội học về những người lao động và buôn bán rong tại Hà Nội

16/12/2020

Regina Abrami

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu hai hướng tiếp cận kinh tế và xã hội học trong nghiên cứu về sự biến đổi và phát triển của thể chế  nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó bài viết cũng đã chỉ ra sự khác nhau của nguồn lực kinh tế xã hội tác động như thế nào đến các hình thức tham dự thị trường lao động, cấu trúc và hành vi kinh tế. Trong lĩnh vực xây dựng, công nhân là một tập hợp những người trong biên chế và những người nông dân đến Hà Nội để thi công những công trình có tính chất ngắn ngày. Tác giả đã phác thảo 3 kiểu cấu trúc chính trong thị trường lao động xây dựng ở Hà Nội mà ở đó những người dân nông thôn có thể tìm được việc làm: “Thủ công”, “đồng nghiệp” và “thứ bậc”. Các cấu trúc này được xây dựng dựa trên những mối quan hệ xã hội khác nhau và nó thể hiện các kiểu tham gia vào thị trường lao động. Trong lĩnh vực bán rong hàng nhựa gia dụng và hàng xén (hàng tạp hóa), tác giả đã chỉ ra những mối quan hệ xã hội không giống như trong lĩnh vực xây dựng, các quan hệ xã hội được thể hiện ở mức độ “tin cậy cao” trong quá trình lưu thông hàng hóa, “tin cậy cao” chịu ảnh hưởng của thời gian người mua và người bán có quan hệ với nhau, khả năng của người mua trong việc xây dựng niềm tin (hồ sơ tín dụng tốt) với nơi sản xuất và tình trạng thị trường thay đổi. Nhìn chung, những người dân nông thôn tham dự cả hai thị trường xây dựng và đồ nhựa, hàng xén đều được phân nhóm theo các mối quan hệ xã hội khác nhau, các giá trị của quan hệ xã hội rộng không đủ đảm bảo thắng lợi về mặt kinh tế ngay ở mức thấp nhất của thị trường Hà Nội.

Tải bài viết