Vấn đề hoàn thiện giáo trình xã hội học nông thôn

16/12/2020

Tô Duy Hợp

Tóm tắt: Tác giả đã đánh giá về chất lượng giáo trình xã hội học nông thôn đang được thực hiện ở các đơn vị đào tạo từ đó chỉ ra nhu cầu cần hoàn thiện nó cho cả 3 cấp: đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra cách tiếp cận hệ thống trong xã hội học nông thôn để xây dựng bộ khung cho giáo trình xã hội học nông thôn mới thích hợp với 3 cấp độ đào tạo: 1/ Giáo trình dùng cho đại học cung cấp tương đối đầy đủ những kiến thức cơ bản của môn học; 2/ Giáo trình dùng cho cao học đi sâu vào các chuyên đề; 3/ Đối với nghiên cứu sinh đi sâu vào vấn đề mà đề tài luận án nghiên cứu sinh đã lựa chọn.

Tải bài viết