Mô thức giáo dục trong gia đình và quá trình xã hội hóa của trẻ em

10/11/2017

HOÀNG THỊ BÌNH

 

Tóm tắt: Từ hướng tiếp cận tâm lý học xã hội, kết quả khảo sát trường hợp tại một trường phổ thông dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào năm 2014 cho thấy mô thức hợp tác và mô thức quyền lực là hai mô thức giáo dục gia đình điển hình, ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình xã hội hóa của các em. Kết quả cũng chứng minh rằng, giáo dục gia đình theo hình thức hợp tác có lợi đối với xã hội hóa kết cấu tâm lý và giao tiếp của các em. Bên cạnh đó, giáo dục gia đình theo mô thức quyền lực mang lại hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Do đó, cần thay đổi hiện trạng giáo dục gia đình theo mô thức quyền lực bằng mô thức giáo dục hợp tác, cổ súy cho mối quan hệ thân thiện giữa cha mẹ với con cái, tích cực tạo dựng khái niệm giáo dục mới trong gia đình, nhà trường và xã hội.

 

Từ khóa: giáo dục gia đình, xã hội hóa, mô thức hợp tác, mô thức quyền lực.

Tải bài viết