Phân công lao động trong kinh tế hộ gia đình nông thôn - vấn đề giới trong cơ chế thị trường

16/12/2020

Vũ Tuấn Huy

Tóm tắt: Việc chuyển đổi cơ cấu xã hội nông thôn theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá dưới tác động của các lực lượng thị trường trong những năm qua đã dẫn đến sự tăng lên của sản lượng nông nghiệp.. Trong bối cảnh này, bài viết tập trung vào mối quan hệ giữa phân công lao động và thu nhập của hộ gia đình, ý nghĩa giới của sự phân chia lao động này.

Việc chuyển đổi cơ cấu lao động và cơ cấu dân số dẫn đến sự thay đổi mô hình phân chia lao động làm gia tăng thu nhập của các hộ nông thôn. Kết quả phân tích cho thấy sự thay đổi bộ phận lao động ở cấp cộng đồng đã làm thay đổi sự phân chia lao động trong các hộ nông thôn. Tuy nhiên, so với sự phân chia lao động truyền thống, sự thay đổi này diễn ra chỉ dành cho người chồng. Trong các hộ gia đình, phụ nữ tham gia vào tất cả các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Tầm quan trọng của sự thay đổi này là sự bất bình đẳng giới trong việc đánh giá vai trò của phụ nữ trong việc gia tăng thu nhập hộ gia đình và nâng cao vị thế của họ.

Tải bài viết