Giới thiệu một số vấn đề về nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc

16/12/2020

Đào Thế Tuấn

Tóm tắt: Bài viết đã đưa ra một số nhận xét của tác giả dựa trên các quan sát của một chuyến đi thực địa ngắn tại khu vực nông thôn của Trung Quốc. Những nhận xét này là kết quả của nghiên cứu các vấn đề lý thuyết của tác giả từ việc phân tích nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở Trung Quốc do nhiều nhà nghiên cứu khác thực hiện. Bài báo có ba phần:

1. Một số vấn đề về lịch sử phát triển nông thôn, làng xã và hộ nông dân. Trong phần này, tác giả đã phân tích các nguyên nhân của tình trạng trì trệ kinh tế kéo dài trong lịch sử Trung Quốc cũng như một số vấn đề về kinh tế đạo đức và về cộng đồng làng xã.

2. Quy trình cải cách và mở cửa ở Trung Quốc: Tác giả mô tả ba giai đoạn của Cải cách, phát triển nông nghiệp và các chính sách, phát triển công nghiệp nông thôn, đô thị hoá và việc làm ở nông thôn, sản xuất lương thực và các quan điểm về vấn đề đó.

3. Các vấn đề lí luận và xã hội.

Tải bài viết