Về vai trò của di cư nông thôn – đô thị trong sự nghiệp phát triển nông thôn hiện nay

16/12/2020

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắt: Bài viết cho thấy sự di cư từ nông thôn ra thành thị đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển ở nông thôn Việt Nam. Khi dân số tiếp tục phát triển, sự di cư của người dân ở nông thôn là không thể tránh khỏi. Mặc dù có một số khía cạnh tiêu cực của di cư con lắc và di cư mùa vụ đã được quan sát thấy nhiều trong những năm gần đây, song di cư đã đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu lao động và dịch vụ trong khu vực đô thị, đồng thời cung cấp nguồn lực và tiền gửi về cho khu vực nông thôn. Khi Việt Nam đang tiến tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa, di dân từ nông thôn ra thành thị có thể sẽ diễn ra ở quy mô lớn hơn. Các biện pháp chính sách để hạn chế và kiểm soát việc di chuyển chắc chắn sẽ thất bại. Bài viết khuyến nghị rằng di cư nên được coi là một phần của cùng một quá trình phát triển quốc gia và giảm nghèo. Các nhà hoạch định chính sách cần tập trung nhiều hơn vào những kết quả tích cực của di cư từ nông thôn ra thành thị.

Tải bài viết