Một số vấn đề xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

16/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Các vấn đề xã hội đã được tác giả xác định từ quan điểm phát triển bền vững, có nghĩa là tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội. Tác giả nhấn mạnh đến nền dân chủ và bình đẳng xã hội như hai đặc tính quan trọng của tiến bộ xã hội.

Từ quan điểm này, bài viết xác định những vấn đề xã hội cần được phân tích và giải quyết:

1. Chủ thế của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

2. Cơ chế vận hành cộng đồng xã hội tại địa bàn cơ sở nông thôn

3. Nông thôn trong cơ chê

4. Mô hình văn hóa tiểu nông và sự thách đố của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tải bài viết