Phục hồi văn hóa truyền thống ở nông thôn - mấy vấn đề cần quan tâm

16/12/2020

Nguyễn Linh Khiếu

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến sự tác động tiêu cực của một số nhân tố trong sự phục hồi văn hóa truyền thống đối với gia đình và đời sống xã hội ở nông thôn. Việc tổ chức lễ hội và các sinh hoạt văn hóa truyền thống đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế của các gia đình nông thôn và thúc đẩy mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu chè, mại dâm, nghiện hút,… Bên cạnh đó, các phong tục trong ma chay, cưới xin, tân gia cũng đang trở nên tốn kém và lãng phí, điều này góp phần làm nghèo hóa các gia đình và đồi bại các quan hệ truyền thống ở nông thôn.

Tải bài viết