Về một số biến đổi chuẩn mực văn hóa xung quanh nhà ở người nông dân đồng bằng Bắc Bộ trong thời kỳ Đổi mới

16/12/2020

Trương Xuân Trường

Tóm tắt: Chủ yếu dựa vào kết quả điều tra năm 1994 ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội và xã Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Tây, bài viết đã chỉ ra rằng nhà ở của người nông dân Việt Nam trong lịch sử là biểu tượng của nền kinh tế tiểu nông và của chế độ gia trưởng, phụ quyền. Hiện nay, nhìn chung người nông dân có điều kiện ở và sinh hoạt cao hơn rất nhiều so với quá khứ tuy nhiên các chuẩn mực giá trị cũ và mới vẫn còn đan xen nhau được phản ánh trong sự xây dựng, kết cấu và vị trí của ngôi nhà. Bên canh đó, sức ép của dân số, đất đai, lao động đang là những thách thức lớn đòi hỏi một sự quy hoạch cư trú thích hợp ở nông thôn.

Tải bài viết