Văn hóa và sự thừa kế văn hóa trong việc chia thừa kế ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay

16/12/2020

Nguyễn Đức Truyến

Tóm tắt: Văn hoá không chỉ là một tập hợp các giá trị xã hội và các chuẩn mực phù hợp với mọi thời điểm, mà còn là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực và thói quen dùng để hướng dẫn các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Sự quan sát, điều tra và phân tích những giá trị, chuẩn mực xã hội của việc chia thừa kế tài sản ở một làng thuộc đồng bằng sông Hồng đã gợi mở cho tác giả bài viết tìm hiểu và đi sâu nghiên cứu chủ đề này. Ph­ương pháp tiếp cận xã hội học so sánh đựơc coi là nguyên tắc cơ bản giúp tác giả quan sát, phỏng vấn và phân tích thực tiễn chia tài sản thừa kế ở địa bàn nghiên cứu. Văn bản pháp lý của Nhà n­ước về chia tài sản thừa kế sẽ đ­ược sử dụng nh­ư một hệ tiêu chí cơ bản cho mọi so sánh và phân tích đối chiếu.

          Các nhân tố kinh tế, xã hội và văn hoá được hội tụ xung quanh vấn đề chia thừa kế cho thấy tính tổng thể, phức hợp và hệ thống của các quan hệ xã hội trong một sự kiện xã hội. Sự tồn tại xã hội đã có những tác động quan trọng tới các hành vi ứng xử của cá nhân và nhóm xã hội trước khi để cho họ có được một sự lựa chọn lý tưởng ít nhiều vượt ra ngoài sự quy định của chính nó. Sự vượt ra ngoài những khuôn khổ của sự tồn tại xã hội dường như cũng giả định không chỉ những đổi thay trong các điều kiện tồn tại và các quan hệ xã hội mà cả những đổi thay trong nhận thức ,tình cảm và ý chí hành động của con người và ngược lại. Trong trường hợp này, phong tục tập quán dường như gần gũi hơn với những điều kiện và trình độ của tồn tại xã hội cộng đồng,cả về phương diện cá nhân lẫn các nhóm. Trong khi đó các văn bản pháp lý lại mang tính lí tưởng hơn là thực tiễn khi áp dụng vào trong cuộc sống của các vùng nông thôn ở miền Bắc hay trong cả nước ta.

Tải bài viết