Thử bàn về biểu hiện của tôn giáo

16/12/2020

Đặng Nghiêm Vạn

Tóm tắt: Tác giả bài viết mong muốn đưa ra một định nghĩa về tôn giáo theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, bao gồm tất cả các khía cạnh đa dạng của các nền văn minh khác nhau: ở phương Tây hay phương Đông, chủ nghĩa độc thần hay phiếm thần. Ngày nay, nhận thức tôn giáo cũng thay đổi. Tác giả cho rằng, trong một con người theo một hay nhiều tôn giáo, tính dân tộc cần được coi trọng, bởi lẽ con người sống trên mảnh đất mình đã sinh ra, cho dù theo tôn giáo nào cũng phải hướng về dân tộc với  khẩu hiệu "Đẹp đời, tốt đạo”. Hướng người dân vào cái thiện, tránh cái tà, chính là hướng họ vào những điều đạo đức tôn giáo phù hợp với đạo đức của chế độ ta đang xây dựng.

Tải bài viết