Suy nghĩ về phương pháp luận nghiên cứu xã hội học tôn giáo

16/12/2020

Bùi Đình Thanh

Tóm tắt: Trong bài viết của mình, tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp luận nghiên cứu xã hội học về các tôn giáo. Với quan điểm này, tác giả lần lượt kiểm tra các phương pháp khác nhau của Auguste Comte, Marx-Engels, E. Durkheim, Max Waber và George Simmel. Tác giả cũng chỉ ra các đặc điểm chính về tình hình tôn giáo ở các nước trên thế giới và đề xuất một số hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học này.

Tải bài viết