Phương pháp luận c. mác và vận dụng trong nghiên cứu xã hội học ở việt nam hiện nay

10/11/2017

DƯƠNG THỊ THANH XUÂN

 

Tóm tắt: Dựa trên nền tảng thế giới quan duy vật, phương pháp luận của C. Mác đã đặt nền móng cho sự phát triển xã hội học mácxít, tạo nên khung lý luận nghiên cứu xã hội học trên nhiều lĩnh vực và bình diện khác nhau, bao gồm cả nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và ứng dụng. Phương pháp luận nghiên cứu của Mác là công cụ cơ bản giúp phát hiện nguyên nhân, nhận diện bản chất của các vấn đề cũng như xu hướng tác động của chúng đến sự phát triển xã hội. Cần nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo phương pháp luận C.Mác trong nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam để những kết quả nghiên cứu có thể đóng góp xứng đáng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 

Từ khóa:  C. Mác, phương pháp luận, nghiên cứu xã hội học.

 

Tải bài viết