Văn học dân gian và xã hội học

16/12/2020

Đinh Gia Khánh

Tóm tắt: Để hiểu xã hội, văn học dân gian được coi là một nguồn dữ liệu quan trọng. Tác giả bài viết tập trung phân tích các khía cạnh chính trị, xã hội của văn hoá dân gian thông qua các bằng chứng điển hình và sinh động. Theo phân tích này, tác giả đã chỉ ra rằng văn hoá dân gian, ở một mức độ nào đó, phải là một đối tượng quan trọng của xã hội học.

Tác giả nhấn mạnh rằng, trong xã hội hiện đại, hay nói cách khác, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, nhận thức được tầm quan trọng của văn hoá dân gian như là một mục tiêu của xã hội học nhằm hiểu xã hội mà chúng ta đang sống. Trong quá trình chuyển đổi xã hội, cần phải hiểu được nỗ lực tự phát của người dân khi tìm ra hành vi mới, khi phát hiện hành vi phù hợp với cách hành xử đó đã được phản ánh trong văn hoá dân gian. Điều đó khẳng định và làm nổi bật vai trò của xã hội học cũng như mối quan hệ chặt chẽ giữa xã hội học và văn hoá dân gian.

Tải bài viết