Sự hỗ trợ xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe của gia đình nông thôn

16/12/2020

Trịnh Hòa Bình

Tóm tắt: Dựa vào cuộc khảo sát trong chương trình Bamakô do Viện Xã hội học tiến hành năm 1994 tác giả đã mô tả thực trạng miễn giảm chi phí y tế ở các cơ sở y tế nhà nước, việc mua bảo hiểm y tế tự do. Từ đó, tác giả cho rằng hệ thống an sinh xã hội nói chung và y tế nói riêng ở nông thôn còn chắp vá, không ổn định, không chủ động, gây cản trở trong việc thực hiện sự hỗ trợ xã hội để các cộng đồng cũng như mỗi gia đình thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe của mình.

Tải bài viết