Di cư của phụ nữ nông thôn và ảnh hưởng của di cư đến nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long

16/12/2020

Nguyễn Hữu Dũng

Trần Võ Hùng Sơn

Vũ Đức Tuấn

Tóm tắt: Phụ nữ di cư từ ĐBSCL đến các thành phố lớn trong vùng đa số còn trong tình trạng độc thân và trẻ trong độ tuổi từ 15 - 25 và trình độ học vấn rất khác nhau. Nguyên nhân di cư mạnh mẽ là do sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ tại các thành phố đã thu hút lao động từ nông thôn, và do phụ nữ trẻ có tính năng động cao và rất nhạy cảm đối với những thay đổi mới hoặc các cơ hội để tăng thu nhập. Ảnh hưởng của di dân đến năng suất nông nghiệp rất nhỏ chủ yếu thông qua sự giảm áp lực về nhu cầu chi tiêu hàng ngày và giúp hộ gia đình tiếp cận đầu vào các yếu tố sản xuất hiệu quả hơn. Nhìn chung, di cư giúp phụ nữ có cơ hội kiếm được thu nhập cao, nâng cao địa vị của phụ nữ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế vùng.

Tải bài viết