Di dân nông thôn - đô thị với nhà ở, một vấn đề xã hội

16/12/2020

Nga My

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến khía cạnh nhà ở dưới tác động của di dân nông thôn - đô thị tại Hà Nội. Tác giả nhóm 4 loại di dân theo gia đình; di dân gián tiếp theo đường vòng (nông thôn - nước ngoài - Hà Nội); nhóm sinh viên các trường đại học, cao đẳng; nhóm di cư tự do kiếm việc làm. Những người di dân này tạo nên  sự gia tăng dân số ở Hà Nội, từ đó kéo theo sức ép về nhà ở và đây là một thách thức lớn trong công tác quản lý và quy hoạch đô thị.

Tải bài viết