Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở nươc ta trong giai đoạn hiện nay

16/12/2020

Mạc Tuấn Linh

Tóm tắt: Trước hết, tác giả khẳng định sự thành công của tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam sau 10 năm Đổi mới. Tác giả cũng nêu ra những khó khăn, những vấn đề cần được cố gắng giải quyết trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong giai đoạn mới của đất nước. Tác giả đề nghị 5 giải pháp. Đó là 1- tăng trưởng kinh tế tạo ra điều kiện để thực hiện công bằng xã hội; 2- Phát triển nguồn nhân lực; 3- Chú trọng quy mô đầu tư và cơ cấu đầu tư hợp lý giữa các vùng, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân; 4- khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân làm giàu trong khuôn khổ cảu pháp luật; 5- Thực hiện các chính sách xã hội nhằm ổn định xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Tải bài viết