Các chính sách đổi mới trong lĩnh vực việc làm và các vấn đề xã hội

16/12/2020

Đỗ Minh Cương

Tóm tắt: Bài viết là một bộ thống kê thu thập và phân loại kết quả đạt được về các chính sách xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây của quá trình Đổi mới; Đồng thời, bên cạnh những kết quả khả quan, tác giả còn lưu ý đến những trở ngại, những vấn đề cần được giải quyết trong những năm tới. Một số vấn đề xã hội đã được đề cập đến như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, xóa đói giảm nghèo, trợ giúp xã hội, công tác phòng chống tệ nạn xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tải bài viết