Tiếp cận xã hội học về công bằng xã hội

16/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Tác giả bài viết cho rằng các mô hình phát triển trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua của thế kỷ 20, đặc biệt là sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất rồi lần thứ hai, xét đến cùng đều xoay hai vấn đề cơ bản mà Xã hội học cũng như nhiều ngành khoa học khác đang cố gắng tìm ra lời giải đáp, đó là mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Từ những bài học thực tế này, tác giả cố gắng giải thích công bằng xã hội từ cách tiếp cận xã hội học. Tổng quan các ý tưởng về sự công bằng xã hội từ các lý thuyết, tác giả đã phân tích nội dung của công bằng xã hội ở nước ta là nhằm hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Tác giả phân tích phạm trù công bằng xã hội hàm chứa trong nó những nội dung liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội...  Tác giả cho rằng, mỗi công dân phải trở thành một chủ thể tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, họ không là người thụ hưởng một cách bị động những thành qủa của sự nghiệp Đổi mới, mà phải là “đồng tác giả” của sự nghiệp đó nhằm đảm bảo quyền làm chủ thật sự của nhân dân, của mỗi cá nhân công dân và của các nhóm xã hội. Đó là những đảm bảo vững chắc cho việc thực hiện công bằng xã hội ngày càng cao. Nghiên cứu một cách nghiêm túc và sáng tạo về phạm trù công bằng xã hội được vận dụng trong bối cảnh cụ thể nước ta hiện nay để góp phần kiến nghị những kiến giải có cơ sở khoa học cho việc thực hiện công bằng xã hội là nhiệm vụ rất nặng nề song cũng rất cao cả của Xã hội học

Tải bài viết