Những khác biệt trong giáo dục và y tế giữa thành thị và nông thôn

16/12/2020

Phạm Xuân Đại

Tóm tắt: Thông qua phân tích các tài liệu liên quan, đặc biệt dựa vào “Báo cáo tổng kết đề tài hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Viện Friedrich Ebert (CHLB Đức), tháng 12 năm 1996”, bài viết đã chỉ ra tỉ lệ người đi học ở các độ tuổi tại các vùng nông thôn luôn thấp hơn độ thị. Sự khác biệt này còn được thể hiện ở sự khác biệt về các điều kiện vật chất, đầu tư ở cả gia đình và quốc gia, đây có thể coi là nguyên nhân và cũng là kết quả của sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn trong lĩnh vực giáo dục. Cũng tương tự trong lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực y tế giữa thành thị và nông thôn có nhiều sự khác biệt. Điển hình như tỉ lệ người mắc bệnh, ốm đau ở nông thôn cao hơn thành thị, điều kiện tiếp cận cơ sở y tế tại khu vực thành thị cũng thuận lợi hơn so với khu vực nông thôn, tỉ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ ở đô thị cũng cao hơn nông thôn, v.v.

Tải bài viết