An sinh xã hội đảm bảo phát triển trẻ em bền vững ở việt nam

10/11/2017

 

ĐOÀN KIM THẮNG

Tóm tắt: Việt Nam được đánh giá là nước thể hiện cam kết mạnh mẽ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua việc tích cực tham gia Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Nhiều chủ trương, đường lối, hệ thống chính sách pháp luật cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được ban hành. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận trẻ em nghèo và người chưa thành niên chưa được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là các dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đặt ra nhiều vấn đề thách thức về bài toán bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm trẻ em này.

 

Từ khóa: an sinh xã hội, trẻ em nghèo, phát triển trẻ em bền vững. 

Tải bài viết