Đất thổ cư và tính chất cư trú theo quan hệ họ hàng thân tộc ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

16/12/2020

Mai Văn Hai

Fontenelle J.Philippe

Tóm tắt: Dựa vào những kết quả điều tra xã hội học ở làng Đào Xá, xã An Bình, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng (nay là huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) trong khoảng thời gian từ 1993 đến 1995, nghiên cứu đã chỉ ra vai trò quan trọng của vấn đề họ hàng thân tộc ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội: từ khi khai phá đất thổ cư đến quá trính sinh tụ giữa các dòng họ và sự cư trú theo quan hệ họ hàng. Đây được coi là một đặc điểm quan trọng trong đời sống văn hóa - xã hội của các cộng đồng cư dân người Việt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và cần được nhận thức một cách đầy đủ, nhất là trong bối cảnh của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa hiện nay với việc di chuyển nhiều cộng đồng dân cư và thiết lập các khu cư trú mới.

Tải bài viết