Vài nét về thực trạng và xu hướng chuyển đổi cơ cấu xã hội lao động – nghề nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ trong thời ký Đổi mới

16/12/2020

Lê Phượng

Tóm tắt: Trên cơ sở số liệu khảo sát xã hội những năm gần đây, bài viết tập trung phân tích các khía cạnh thực trạng và xu hướng chuyển đổi cơ cấu xã hội lao động – nghề nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ trong thời ký Đổi mới, đó là:

1- Phân loại các nhóm xã hội lao động - nghề nghiệp ;

2- Mức độ phi nông nghiệp hóa và tư nhân hóa ;

3- Xu hướng chuyển đổi tiếp tục về cơ cấu xã hội lao động nghề nghiệp.

Bài viết đi đến kết luận rằng, để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông sản hàng hóa, đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn, đòi hỏi đổi mới tổ chức sản xuất và kinh doanh nông nghiệp, việc hình thành đội ngũ các nhà doanh nghiệp trẻ ở nông thôn, những người sản xuất và kinh doanh nông nghiệp đáp ứng được đòi hỏi ngày một tcao của nền sản xuất hiện đại cũng đang là vấn đề cần được đặt ra.

Tải bài viết