Mấy vấn đề ruộng đất và an sinh xã hội đối với người già ở nông thôn hiện nay

16/12/2020

Dương Chí Thiện

Tóm tắt: Bài viết tập trung tìm hiểu một số tác động chủ yếu của chính sách ruộng đất đang tạo ra những điều kiện thuận lợi nào và những điểm hạn chế nào trong việc nghiên cứu thấy cho rõ hơn những mà ưu điểm của chính sách ruộng đất ở nông thôn. Chính sách này đó bước đầu đem lại những hiệu quả tích cực cho sự phát triển nông thôn nói chung, trong đó có nhiều yếu tố kinh tế - xã hội đang mang lại cho người cao tuổi ở nông thôn sự ổn định và mức cao hơn trước đây cả về đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết để có thể hoàn thiện dần từng bước các chính sách kinh tế - xã hội trong điều kiện chuyển đổi sang cơ chế mới.

Tải bài viết