Đặc điểm tiếp cận hệ thống trong xã hội học

16/12/2020

Tô Duy Hợp

Tóm tắt: Tác giả bài viết tóm tắt hệ thống nguyên lý của lý thuyết tiếp cận hệ thống trong xã hội học và rút ra kết luận rằng các khuynh hướng tổng-  tích hợp lý thuyết xã hội học ngày nay (như tích hợp vĩ mô - vi mô, tích hợp tác nhân - cấu trúc, tích hợp chức năng luận với tiến hóa luận, v.v. ..) thực chất là tổng - tích hợp hệ thống xã hội tổng quát.

Tác giả cũng đề nghị nên thảo luận về chủ đề này để cải tiến lý thuyết xã hội học hiện đại.

Tải bài viết