Người làm Khoa học xã hội với Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ

16/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải có Luật Khoa học và Công nghệ trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi hiện nay. Bởi lẽ, lao động nghiên cứu Khoa học và Công nghệ là một loại lao động đặc thù mà không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được. Nếu không có một hành lang pháp luật, một không gian tư tưởng, một thể chế dân chủ cho người làm Khoa học xã hội được triển khai công việc tâm huyết của mình thì khó mà có sự phát triển của Khoa học Xã hội và làm cho sản phẩm của họ được đưa vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, để bàn về Luật Khoa học và Công nghệ, cần quay lại một số nét cơ bản về Luật và Quyền của con người được xác định bởi luật.

Tải bài viết