Ảnh hưởng của các biến số trung gian đến tử vong ở Việt Nam

16/12/2020

Đặng Nguyên Anh

Quan Lệ Nga

Tóm tắt: Bài viết xem xét tác động của khoảng cách sinh đến mức độ tử vong trẻ em trên bình diện quốc gia, sử dụng số liệu điều tra năm 1994 ICDS do Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập. Kết quả phân tích cho thấy độ dài khoảng cách sinh có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tử vong trẻ em. Sinh đẻ dày dẫn đến việc gia tăng tỷ lệ tử vong trong khi giãn cách khoảng cách sinh góp phần nâng cao triển vọng sống trẻ em, đặc biệt trong thời kỳ sơ sinh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy mặc dù tuổi sinh đẻ và số con có quan hệ chặt chẽ với nhau, tuổi sinh đẻ có ảnh hưởng lớn hơn đến triển vọng sống của trẻ em, đặc biệt trong tháng đầu tiên. Hạn chế sinh đẻ sau tuổi 40 hoặc trước tuổi 20 sẽ góp phần giảm bớt nguy cơ tử vong trẻ em. Ngoài ra, các kết quả phân tích cũng cho thấy: nhóm trẻ đầu lòng có nguy cơ tử vong cao, nhất là trong tháng đầu tiên sau khi sinh; vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống cũng là những nhân tố có vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức sống của trẻ em.

Tải bài viết