Kế hoạch hóa gia đình – thực trạng và vấn đề truyền thông dân số ở vùng mỏ Quảng Ninh

16/12/2020

Trương Xuân Trường

Tóm tắtDựa vào kết quả khảo sát tại vùng mỏ Quảng Ninh, bài viết đã phân tích các vấn đề: 1. thông tin truyền thông và tiếp cận thông tin về kế hoạch hoá gia đình; 2. Kiến thức  và thái độ đối với kế hoạch hoá gia đình; 3. Thực trạng tình hình thực hiện chương trình Kế hoạch hóa gia đình. Bài viết đi đến kết luận rằng, vấn đề nhận thức và thực trạng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cũng như truyền thông dân số tại vùng mỏ còn tồn tại nhiều mâu thuẫn và các khoảng trống. Kết quả khảo sát về tất cả các vấn đề cũng cho phép kết luận rằng chưa phải cứ có một đời sống kinh tế khá ổn định, một mặt bằng trình độ học vấn và tiêu dùng văn hóa tương đối khá là có thể có ngay sự thay đổi toàn diện về các hành vi dân số theo chiều hướng mong muốn.

Tải bài viết