Nhu cầu kế hoạch hóa gia đình không được đáp ứng và không sử dụng tránh thai ở Việt Nam

16/12/2020

Phạm Bích San

Tóm tắt: Bài viết trình bày các kết quả về nhu cầu kế hoạch hóa gia đình không được đáp ứng và việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình ở Việt Nam. Để làm rõ chủ đề này, tác giả phân tích các nội dung: I) Các vấn đề thực tại Việt Nam; 2) nhận thức của cặp vợ chồng về số lượng con cái muốn; 3) nhu cầu có con; 4) Tình hình các nguồn cung cấp các biện pháp tránh thai. Bài viết cho thấy những vấn đề trong việc triển khai cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng cùng một triển vọng lớn lao để tăng tỷ lệ người chấp nhận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình trong thời gian sắp tới.

Tải bài viết