Nhận thức về số con của phụ nữ nông thôn: xu hướng biến đổi và các yếu tố tác động

16/12/2020

Nguyễn Minh Thắng

Charles Hischman

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Bài viết phân tích sự thay đổi nhận thức về số con và các yếu tố tác động đến số con mong muốn của phụ nữ đã lập gia đình ở nông thôn. Kết quả cho thấy ảnh hưởng đáng kể về tuổi tác, số trẻ em sống, sở thích của con trai, giáo dục, và kế hoạch hoá gia đình đối với mức sinh của phụ nữ nông thôn. Nghiên cứu này chưa thể đưa ra một lời giải đáp rõ ràng cho câu hỏi về ảnh hưởng của khoán hộ đến nguyện vọng về số con trong gia đình. Kết quả nghiên cứu cũng không chỉ ra tác động thuận chiều của mức sống đến mong muốn về số con trong gia đình.

Mặc dù những biến số kinh tế xã hội có thể xây dựng được được đưa vào mô hình phân tích, khả năng giải thích không cao lắm của các biến số độc lập trong mô hình gợi ý rằng cần có sự phân tích bổ sung vai trò của các yếu tố khác như các biện pháp kế hoạch hóa gia đình hay sự biến đổi cơ cấu lao động ở nông thôn.

Tải bài viết