Hệ thống thủy nông cơ sở - Một thành tựu lớn đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Đảng và Nhà nước ta

16/12/2020

Mai Văn Hai

Tóm tắt: Dựa vào tư liệu điều tra xã hội học ở làng Đào Xá, xã An Bình, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng bài viết đã chỉ ra rằng sự ra đời và hoạt động của hệ thống thủy nông đã giúp cho người nông dân không phải vất vả lấy nước. Trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra thế chủ động trong việc đưa nước vào đồng và tiêu nước ra sông, phòng chống lũ lụt và hạn hán có hiệu quả. Việc chủ động nguồn nước giúp cho người nông dân phá thế độc canh, tạo thế thâm canh, tăng vụ tăng diện tích canh tác và đạt năng suất cao. Sự hình thành hệ thống tưới tiêu đã tạo nên những nét mới trong quan hệ xã hội giữa những người nông dân. Bên cạnh đó, tác giả cho rằng nhân tố quyết định sự thành công của quá trình xây dựng hệ thống thủy nông đó là mô hình quản lý mới gồm có hợp tác xã, thiết chế Đảng - Chính quyền - Đoàn thể.

Tải bài viết