Thực trạng người lao động ngoài quốc doanh ở thủ đô Hà Nội

16/12/2020

Ngô Thị Minh Phương

Tóm tắt: Bài viết nhận diện người lao động ngoài quốc doanh ở thủ đô theo các tiêu chí nhóm loại hình doanh nghiệp (4 nhóm: liên doanh, hợp tác xã, tư nhân và tự do), nguồn gốc xuất thân, tuổi đời, trình độ học vấn và giới tính. Tình hình việc làm được được tác giả đi sâu vào tìm hiểu thông qua các mặt: hợp đồng lao động, thời gian lao động và thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, bài viết cũng mô tả một vài khía cạnh liên quan đến tâm tư của người lao động như: tự đánh giá về sự thay đổi trong cuộc sống, tìm hiểu chính sách qua các phương tiện thông tin đại chúng và những mối quan tâm hàng đầu.

Tải bài viết