Quan hê xã hội trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp

16/12/2020

Tôn Thiện Chiếu

Tóm tắt: Từ việc nghiên cứu thái độ của người công nhân đối với công việc hiện tại và mối quan hệ trong các xí nghiệp của họ, tác giả đã khảo sát cơ cấu công nhân lao động hiện tại và thái độ của họ đối với công việc hiện tại. Thông qua quan hệ giữa công nhân với công nhân, giữa công nhân và lãnh đạo, công nhân với đoàn thể, bài viết phân tích nhu cầu và mong muốn của người lao động nhằm kích thích sản xuất, năng lực quản lý phù hợp với yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Tải bài viết