Phụ nữ và các quan hệ với phát triển dân số

16/12/2020

Phạm Bích San

Tóm tắt: Tác giả cho rằng, để phấn tích vài trò của phụ nữ trong các quan hệ với phát triển dân số, hoạt động quản lý phải chú trọng đến các nội dung: vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, phụ nữ với sự phát triển và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của mối quan hệ này nhằm thấy được thực trạng cũng như các giải pháp cần thiết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng dân số như là một mục tiêu quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Tác giả cũng đã lưu ý các mối quan hệ trên phải được xem xét trong bối cảnh đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, quá trình này có cả tác động tích cực và tiêu cực đến mối quan hệ giữa phụ nữ và phát triển dân số, do đó hoạt động quản lý về dân số được coi là có vai trò rất quan trọng.

Tải bài viết