Tác động kinh tế - xã hội của đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị Việt Nam

16/12/2020

Trịnh Duy Luân

Nguyễn Quang Vinh

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào ba nội dung chính: 1) Vấn đề nhà ở đô thị trước và trong thời kỳ Đổi mới; 2) Động thái của quá trình sản xuất nhà ở đô thị - sự đa dạng hóa các loại hình và chủ thể sản xuất nhà ở; 3) Những trở lực và triển vọng phát triển lĩnh vực nhà ở đô thị.

Bài viết đi đến kết luận rằng, điều quan trong cho sự phát triển lĩnh vực nhà ở đô thị hiện nay không đơn thuần ở số lượng đơn vị nhà ở, diện tích sàn được xây dựng, mà quan trọng là chính được xây dựng bở những chủ thể nào, trong điều kiện nào, và ai là người được thụ hưởng. Các tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm hướng tới hoàn thiện môi trường pháp lý, tổ chức lại và củng cố thể chế, làm bền vững thêm những thành quả mà công cuộc đổi mới đã đem đến cho lĩnh vực này.

Tải bài viết