Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới

16/12/2020

Mai Quỳnh Nam

Tóm tắt: Sau khi phân tích tính chất cũng như chức năng của dư luận ​​xã hội, bài viết đã chỉ ra các yếu tố trong hoàn cảnh xã hội hiện tại kiểm soát chặt chẽ quá trình hình thành và thể hiện dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Về định hướng nghiên cứu về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới, tác giả nhấn mạnh đến nghiên cứu về mối quan hệ giữa dư luận xã hội với định hướng giá trị, giữa dư luận xã hội với chuẩn mực xã hội, dư luận xã hội với chính sách xã hội và dư luận xã hội với quản lý xã hội.

Tác giả cũng lưu ý rằng, xem xét dư luận xã hội như một hiện tượng chính trị không chỉ để khẳng định vai trò của  dư luận xã hội trong đời sống, mà còn liên quan đến việc phân tích và sử dụng những thông tin được phản ánh trong dư luận xã hội.

Tải bài viết