Tiếp cận xã hội học về tự quản đô thị

16/12/2020

Tương Lai

Tóm tắt: Tác giả bài viết xem xét quản lý đô thị và nhấn mạnh vai trò của quản lý đô thị trong phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình đổi mới hiện nay ở các đô thị Việt Nam. Tác giả cho rằng, xây dựng ý thức tự quản đô thị thực chất là phát huy tinh thần dân chủ trên căn pbarn luật pháp đẻ huy động sức mạnh cộng đồng trong hoạt động đô thị. Sự hiểu biết của các tầng lớp dân cư về dân chủ và luật pháp để điều chình lợi ích và hành động của mình theo đúng pháp luật, ý thức kiểm tra việc thực hành dân chủ và thi hành luật pháp… chính là nền tảng cảu tự quản đô thị. Vậy thì, quyết định sự thành bài của tự quản đô thị phải là sự nỗ lực xây dựng xã hội dân sự, xây dựng nhà nước pháp quyền. Tự quản đô thị chỉ có thể phát huy tác dụng trên cơ sở nâng cao ý thức công dân về quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

Tải bài viết