Hoàn thiện công tác tổ chức và nghiên cứu khoa học ở Viện Xã hội học

16/12/2020

Phạm Bích San

Tóm tắt: Là Phó Viện trưởng phụ trách các hoạt động khoa học tại Viện Xã hội học, tác giả đưa ra một số định hướng chính của Viện vào năm 1996 và 1996-2000.

  1. Nghiên cứu quá trình di dân nông thôn – đô thị đi cùng với sự giải thể, biến đổi nông thôn và quá trình đô thị hóa
  2. Nghiên cứu nguồn nhân lực (sức khỏe, giáo dục, dân số)
  3. Nghiên cứu về điều kiện xã hội và sự tiếp nhận công nghệ mới về
  4. Nghiên cứu về sự chuyển đổi hệ thống giá trị từ truyền thống sang hiện đại

Tác giả cũng có một số đề xuất để hoàn thành việc tổ chức và nghiên cứu xã hội cũng như tăng cường hợp tác với các tổ chức và các chuyên gia nước ngoài tại viện trong hơn 10 năm qua.

Tải bài viết