Những chiều cạnh kinh tế - xã hội trong sự tiến hóa của mô hình nhà ở đô thị Hà Nội

16/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Từ cách tiếp cận lịch sử và văn hoá, tác giả mô tả đặc điểm của mô hình nhà ở tại đô thị Hà Nội trong quá trình phát triển. Tác giả xem xét việc thay đổi mô hình nhà ở tại đô thị ngày nay thông qua một số khía cạnh: tâm lý xã hội, kinh tế - xã hội, quy hoạch và kiến trúc

Tác giả kết luận rằng từ góc độ chiến lược phát triển nhà ở xã hội và nhà ở, tổ chức và quản lý các hoạt động ở đô thị cần có tổng quan về kiến trúc và quy hoạch tất cả các khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm kinh tế trong nền kinh tế thị trường.

Tải bài viết