Tôn giáo và quá trình thế tục hóa

16/12/2020

Nguyễn Xuân Nghĩa

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, một trong những tiêu điểm nghiên cứu của xã hội học tôn giáo là quá trình thế tục hóa các tôn giáo, quá trình mà người ta thường đồng hóa với sự giảm sút vai trò xã hội của các tôn giáo, thậm chí còn được xem như quá trình tàn lụi của tôn giáo. Tác giả bài viết đã tìm hiểu sự khai sinh của lý thuyết thế tục hóa, các cấp độ của khái niệm thế tục hóa, từ đó  xem xét lý thuyết thế tục hóa trong các nghiên cứu xã hội học tôn giáo ở các nước xã hội chủ nghĩa. Bài viết nhấn mạnh rằng, quá trình thế tục hóa các tôn giáo không phải là quá trình tiêu vong mà là sự biến đổi của tôn giáo, gắn liên với quá trình hiện đại hóa – một quá trình phổ quát mà mọi dân tộc, mọi xã hội dù muốn dù khôgn cũng phải đối diện trong quá trình phát triển của mình.

Tải bài viết