Truyền thông đại chúng và dư luận xã hội

16/12/2020

Mai Quỳnh Nam

Tóm tắt: Tính đến tháng 2 năm 1995, ở Việt Nam có 376 cơ quan báo và tạp chí, với khoảng 360 triệu bản in, với đội ngũ nhà báo khoảng 7000 người được đặt dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước. Ngày nay, hệ thống truyền thông đại chúng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hinh thành và thể hiện dư luận xã hội. Tác giả bài viết cho rằng, việc nghiên cứu cơ chế hình thành và thể hiện dư luận xã hội thông qua tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng cần xem xét tính đặc thù của mỗi loại phương tiện thông tin, đồng thời phù hợp với các đối tượng tiếp nhận. Tác động của truyền thông đại chúng đối với dư luận xã hội rất toàn diện, hệ thống này không chỉ tỏ rõ vai trò trong các đợt vận động chính trị, các phương hướng chung thường được những tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội quan tâm mà còn đi sâu vào những hiện tượng thường ngày, nhất là các hiện tượng cấp bách, có tính đột xuất. Tuy nhiên, tác giả cũng lưu ý rằng, sự hình thành dư luận xã hội thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng có mối liên hệ ngược. Nghĩa là các phương tiện này không chỉ tạo nên dư luận xã hội, mà đến lượt mình, dư luận xã hội cũng tác động trở lại tới hoạt động của hệ thống truyền thông đại chúng.

Tải bài viết